Vad är Preferensaktier? En enkel introduktion till preferensaktier (GUIDE 2020)


preferensaktier

Preferensaktier

Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för aktier och värdepapper ställer sig och svaret är inte helt solklart då denna produkt är något mer komplicerad än en traditionell stamaktie.

För en person som är intresserad av att handla värdepapper är det väldigt viktigt att förstå hur den finansiella tillgången man vill göra affärer med är konstruerad. Detta är något som framgår hos alla börsmäklare som ber sina kunder att genomföra ett mindre test för att säkerställa att de förstår grundprinciperna rörande mer avancerade värdepapper innan de tillåts handla med dem i sin depå. Denna artikel syftar till att tillhandahålla en ingående förklaring om vad en preferensaktie faktiskt är och hur du som investerare kan använda dig av denna tillgångstyp för att förbättra den avkastning du får när du investerar på börsen. Läs vidare för att lära dig mer.

Historisk småsparande

Sedan lite drygt 50 år tillbaka i tiden har det varit ganska enkelt att som privatperson handla med värdepapper i olika börsnoterade företag i Sverige. Bankerna hade avdelningar dit privatpersoner själva kunde gå och begära att banken skulle köpa några aktier i ett börsnoterat bolag med deras sparade kapital. Genom att köpa aktier i ett företag kunde småspararen få bättre avkastning på sina pengar än vad som var möjligt om pengarna hölls på ett räntebärande bankkonto, detta trots att dåtidens räntor var signifikant högre än vad som är fallet i skrivande stund. Tyvärr var det inte särskilt många småsparare som aktivt köpte aktier men möjligheten fanns där. Många valde istället tryggare alternativ så som sparkonto eller i vissa fall en traditionell sparbössa där avkastningen helt uteblir.

Preferensaktier
Preferensaktier

Investera i statsobligationer

En annan investeringsform som var vanligt förekommande var statsobligationer. Många medborgare tog sitt sparade kapital och handlade statsobligationer, en typ av värdepapper som innebär att man ger staten ett lån. Staten ställer nämligen ut statsobligationer för att bekosta sina aktiviteter när skatteintäkterna inte räcker till, kanske i samband med ett pågående krig vilket var fallet under andra världskriget men de kan även användas för att betala av på statsskulden eller täcka andra utgifter. Med andra ord tar staten ett lån från de personer som köper de utställda statsobligationerna, ett lån som kommer att betalas tillbaka innan ett förutbestämt datum. Löptiden, det vill säga den tid det tar innan pengarna återbetalas varierar mellan några få månader och tiotals år.

Beteendeförändring

Både räntesparande på ett bankkonto, men framförallt statsobligationer, har traditionellt sett haft ett starkt rykte om att vara en säker investering. Amerikanska statsobligationer anses vara den säkraste investeringen som existerar enligt många skolböcker. Men med hjälp av den tekniska utvecklingen som tagit form under de senaste två decennierna har allmänhetens intresse för att investera i andra värdepapper än statsobligationer tilltagit allt mer.

Detta som en konsekvens av den ökade tillgängligheten som tillkommit i form av nätmäklare vars produkter tenderar att vara både lättillgängliga och förmånligt prissatta samtidigt som gemenemans intresse och kunskap om privata investeringar ökat. Nu mera är det vanligt att man hör en grupp kollegor prata aktier i lunchrummet eller att enskilda individer deltar i diskussioner på diverse forum online där olika åsikter och idéer kring finansiella investeringar är ämnet.

Företagsobligationer

Det är dock inte uteslutande stater som kan ställa ut obligationer för att finansiera sina utgifter. Många stora företag som har ett behov av att täcka en investering behöver ofta ta in så mycket kapital att ett traditionellt banklån inte är möjligt, detta som en konsekvens av att det helt enkelt rör sig om för mycket pengar. Ett alternativ till att låna pengar är så klart att företaget ställer ut fler aktier. Men genom att ställa ytterligare aktier späs den framtida avkastningen till ägarna ut då den vinst som genereras i framtiden måste fördelas över fler aktier och som en konsekvens av det blir utdelningen per aktie lägre.

Så genom att ställa ut företagsobligationer tar företagen ett lån från andra källor än den traditionella banken och ett lån måste så klart betalas tillbaka enligt de förutbestämda villkoren vilket i vissa fall kan vara en börda och inte särskilt flexibelt. Men eftersom de yrkesmän som är verksamma inom finans är talangfulla och uppfinningsrika har de kommit fram med ytterligare ett substitut till företagsobligationer som kan användas för att införskaffa ytterligare likvida medel för ett företag som önskar investera i diverse projekt. Detta substitut är så klart preferensaktien vilket ger företaget ökad flexibilitet i förhållande till de traditionella obligationerna.

De vanligaste frågorna om preferensaktier och preffar

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie skiljer sig från exempelvis en B-aktie såtillvida att den ger innehavaren förtur till utdelning samt återbetalning vid en eventuell likvidation. Dessutom ger den rösträtt vid bolagsstämman.

Varför ska man köpa preferensaktier?

I och med att en preferensaktie har en förutbestämd utdelning så är den här typen av aktie bra om man vill investera långsiktigt och erhålla en ränta-på-ränta-effekt.

Hur köper man preferensaktier?

Preferensaktier handlas på samma sätt som övriga aktier, på börsen.

Vilka preferensaktier är bäst?

När du köper preferensaktier så vill du ha en så hög utdelning som möjligt per satsad krona. Se till att välja de med högst direktavkastning.

Varför finns det preferensaktier?

Preferensaktier finns till för att kunna få in mer kapital till ett bolag utan att ge ut fler aktier. Det går att likna preferensaktier vid en obligation, med den skillnaden att utdelningen är knuten till vinsten som bolaget gör.

Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger?

Om kursen stiger så minskar direktavkastningen.

När ska man köpa preferensaktier?

Om man har en investeringsportfölj som söker höga och konstanta utdelningar så bör man titta efter preferensaktier.

Hur säljer man preferensaktier?

Preferensaktier sälja på samma sätt som vanliga aktier, på börsen.

Vad betyder ordet preferensaktier?

Ordet kommer från engelskans “preferred” vilket betyder att föredra.

Varför emitterar företag preferensaktier?

Företagen gör detta för att hämta in kapital i utbyte mot fasta utdelningar och företräde till dessa.

Hur säkra är preferensaktier?

En preferensaktier är aldrig 100% säker. Även om man har förtur till återbetalning vid en likvidation, så händer det att innehavare av preferensaktier blir helt utan pengar.

Skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier?

Stamaktier väger tyngre i omröstningar men har inte samma garanterade utdelning.

Vad betyder preferensaktie på engelska?

Preferred stock, vilket enkelt översatt betyder föredragen aktie.

Vilka nackdelar finns det med preferensaktier?

Avkastningspotentialen är begränsad i och med att den är förutbestämd.

Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Vi villkoren för preferensaktien står det vad som gäller. Ofta har bolaget rätt att lösa in preferensaktierna efter en viss tid och till en viss kurs.

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Den ränta som råder när preferensaktierna emitteras kommer att avgöra nivån på utdelningarna. Så om räntan sjunker efter en tid så kommer värdet på preferensaktierna att stiga.

Kan man omvandla preferensaktier till stamaktier?

Ja, det händer att bolag erbjuder sina aktieägare att byta in sina preferensaktier mot stamaktier.

Kan man omvandla stamaktier till preferensaktier?

Ja, det kan man göra.

Ett exempel – SAS Preferensaktie

En preferensaktie benämns ibland som en ”pref aktie” och för att bilda en bättre bild av vad detta faktiskt är följer nedan, i detta stycke, en förklaring där vi använder det nordiska flygbolaget SAS pref aktie. Genom att studera den kan vi gå igenom hela livscykeln för en preferensaktie vilket gör medför att förståelsen för denna typ av värdepapper ökar.

Det norden baserade flygbolaget har en lång historia av att befinna sig i olika kriser och man har brottats med flera olika hot mot företagets existens och andra problem, både interna och externa. Exempelvis har personalen väldigt ofta varit ute i strejk samtidigt som volatila oljepriser medfört att det har varit problematiskt att sätta en pålitlig budget.

Villkor SAS

När SAS styrelse tog beslutet att ställa ut en preferensaktie som skulle göras tillgänglig på Stockholmsbörsen beslutade de att den skulle ge en utdelning till ägarna på kvartalsbasis. Beloppet som skulle delas sattes till 12,5 kronor fram till och med det första kvartalet 2019. Med andra ord kunde de framtida innehavarna förvänta sig en årlig utdelning motsvarande 50 kronor om de ägde en av SAS preferensaktier. Därefter skulle utdelningen öka med 1.25 kronor per kvartal och år till dess att varje pref erhöll 18.75 kronor vilket skulle ske 2023. Samtidigt beslutades det att inlösenpriset, det pris som styrelsen kan tvångsinlösa de utställda preferensaktierna till om det skulle anses vara nödvändigt, initialt skulle uppgå till 600 kronor fram till och med det första kvartalet 2018 då inlösenpriset enligt villkoren skulle vara 525 kronor.

Varför valdes preferensaktier?

Det passade bra för SAS, vilka som sagt hade en något svajig finansiell historia, att öka sin likviditet genom att använda sig av denna typ av finansiell produkt. Varför då? Jo, för om bolaget försätter sig i en situation där de tillfälligt inte klarar av att betala den utdelning de är erlagda att betala till innehavarna kan de nämligen skjuta upp utbetalningsdatumet utan att riskera att bolaget försätts i konkurs av diverse långivare. Givetvis är det inte helt kostnadsfritt att ta till denna åtgärd utan en hög ränta tillkommer som kompensation till innehavarna men det är självklart ett bättre alternativ än att företaget försätts i konkurs.

I SAS fall innebar en fördröjd utbetalning till preferens innehavarna att de tvingades räkna upp beloppet som inte betalats ut med hela 20 procent per år. Och om inte det vore ett tillräckligt starkt incitament att betala sina preferensinnehavare i tid, så tillkommer dessutom haken att ingen utdelning fick delas ut till stamaktieägarna innan hela beloppet betalats ut till de personer som ägde preferensaktierna. Att stamaktieägarna har lägre prioritet är fallet för samtliga preferensaktier.

Handel SAS pref

Preferensaktier lanserades som förväntat och handeln pågick på börsen under flera år fram tills det att SAS styrelse beslutade sig för att lösa in 4.9 miljoner preferensaktier. Det motsvarade drygt 70 procent av de då existerande beståndet. Den underliggande orsaken till beslutet var att aktiekapitalet skulle minskas och enligt villkoren löstes det uttalade antalet in till inlösenskursen 525.00 kronor samt 1.25kr per pref för den upplupna preferensutdelningen. Inlösendatum sattes till 9 februari 2018 vilket medförde att den sista handelsdagen på Stockholmsbörsen var 7 februari.

Senare samma år kom nyheten att de kvarvarande preferensaktierna hos SAS även de skulle lösas in efter att styrelsen återigen hade tagit beslutet att minska det utestående aktiekapitalet vilket, enligt det pressmeddelande SAS släppte när de förmedlade nyheten till allmänheten, var en del av deras långsiktiga plan att lösa in alla utestående preferensaktier vilken som sagt började verkställas i det första kvartalet 2018.

”Denna obligatoriska inlösen av återstoden av preferensaktierna avslutar processen med inlösen av preferensaktier som vi inledde tidigare i år. Jag vill tacka preferensaktieägarna för deras stöd sedan 2014.” säger Torbjørn Wist, CFO.”

Inlösen preferensaktien

I november när nyheten släpptes om att den återstående andelen skulle lösas in värderade börsen värdepappret till 538 kronor vilket var högre än inlösenkursen som precis som tidigare var 525 svenska kronor plus den upplupna utdelningen motsvarande 4,17 kronor. Totalt alltså 529,17 kronor per enhet vilket var 1,6 procent lägre marknadens dåvarande värdering. Som en konsekvens av det skulle ägarna alltså gå miste om 1,6 procent av sin avkastning i fall inlösningsdatumet var det samma som det datum offentliggörandet skedde.

Detta är en av de risker som är kopplade till att äga preferensaktier, inte bara i SAS utan i allmänhet eftersom löptiden för denna typ av finansiella produkter inte är förutbestämd och således kan värdeförändringar komma snabbt och våldsamt när marknaden genom fri handel korrigerar värdet på värdepappret för att den nya informationen ska avspeglas i priset.

Skillnad mellan preferensaktier och obligationer

Som nämnt tidigare så är det viktigt att förstå hur olika finansiella produkter fungerar innan man börjar handla med dem och därför bör man som investerare ställa sig frågan, vad är egentligen skillnaden mellan en obligation och en preferensaktie? Denna fråga är viktig att besvara för att undvika kostsamma misstag vilket ofta är följden av att inom den finansiella världen inte noga läsa in sig på de produkter man som investerare väljer att inkludera i portföljen. Professionella investerare är givetvis införstådda med detta då de handskas med finansiell risk på en daglig basis men för småspararen är skillnaden mellan olika tillgångstyper inte lika glasklar.

Preferensaktier skiljer sig inte på något sätt från andra finansiella produkter i termer av att de har ett värde som baseras på ett företags förväntade framtida avkastning eller ett derivat vars värde bygger på hur den underliggande tillgången värderas. Preferensaktiers underliggande värde deriveras från värdet på företaget som ställt ut den. Men det finns skillnader mellan denna typ av tillgångar och obligationer vilka är viktiga att förstå innan man som investerare inkluderar dem i sin portfölj.

Fördelar för bolaget

När ett företag ställer ut en obligation blir det en skuld som företaget måste bära på sin balansräkning. Men genom att istället för att ställa ut företagsobligationer använda sig av preferensaktier kan skuldsättningen begränsas, detta som följd av att de pengar som ett företag kan inkassera genom detta alternativa tillvägagångssätt hamnar på debetsidan i balansräkningen och räknas således som aktiekapital snarare än som ökad skuldsättning. Fördelen som ett företag kan tillgodoräkna sig genom att använda preferensaktier som finansieringsmetod istället för att ställa ut en företagsobligation är ligger i flexibiliteten vid räntebetalningen.

Räntebetalningar

Om ett företag ställer ut en företagsobligation men av någon anledning inte är kapabelt att betala den ränta som de har åtagit sig att tillhandahålla obligationsinnehavarna kan dessa begära företaget i konkurs vilket givetvis vore katastrofalt. Skulle så vara fallet så sitter företaget och dess aktieägare i en riktigt knivig situation då företagets existens hotas och investerarna riskerar att förlora allt det kapital de har investerat i affärsverksamheten. Anledningen till det är att obligationsinnehavarna har företräde till de tillgångar som återfinns i bolaget när ett konkursbo ska fördelas mellan de olika intressenterna. Det samma är så klart fallet om företaget hade haft ett banklån som de inte kan betala, då har banken företräde i förhållande till aktieägarna att ta del av konkursboet för att täcka värdet på det utlånade beloppet.

Preferensaktier, ett alternativ till företagsobligationer

Eftersom ett företag som inte kan betala den ränta de är skyldiga att betala sina obligationsinnehavare har finansproffsen kommit fram med ett substitut i form av preferensaktier. Givetvis kan företaget inte helt utan konsekvenser ignorera att betala den förutbestämda utdelningen till ägarna av dess preferensaktier, men i riktigt hårda tider där likviditeten är svag finns alternativet vilket som tidigare nämnts ökar företagets finansiella flexibilitet. Om företaget för stunden inte klarar att bära kostnaden av att betala ut räntan till ägarna av preferensaktier kan dessa inte begära företaget i konkurs vilket obligationsinnehavare har makten att göra. Men räntekostnaderna ökar snabbt och det kan bli dyrt om utdelning uteblir och som alla med ett litet intresse för pengar och finans vet så är ränta på ränta effekten både en investerares bästa vän och en potentiell fiende. Men att överleva och betala ut det innestående beloppet när likviditeten har återhämtat sig och blivit starkare är givetvis ett bättre alternativ än att låta hela affärsverksamheten försättas i konkurs och riskera att förlora alla de investeringar som gjorts av aktieägarna.

Preferensaktier utdelning

En finansiell produkt är ett värdepapper som ägaren förväntar sig få positiv avkastning från. Det finns flera olika typer av värdepapper. De mest klassiska är statsobligationer och vanliga aktier men allt eftersom finansindustrins kreativitet har tilltagit så har utbudet av olika mer komplexa värdepapper tillkommit. De personer som besitter värdepapper äger så klart rätten till den avkastning som genereras. Att investera i tillgångar som genererar en årlig avkastning och återinvestera utdelningen är en populär och beprövad investeringsstrategi och olika typer av värdepapper genererar skilda typer av avkastning

Den vanligaste typen av värdepapper, traditionella aktier, genererar ofta utdelning till ägarna vilket är ett sätt att låta aktieägarna tillgodoräkna sig delar av vinsten som företaget gjorde under den föregående perioden. Detta givet att företagets ledning beslutar sig för att dela ut delar av vinsten till aktieägarna istället för att investera i nya projekt som i framtiden förhoppningsvis kan generera ytterligare avkastning på kapitalet. Även preferensaktier har utdelning till ägaren, och det är i utdelningen som en av avvikelserna från de traditionella aktierna återfinns. Preffars utdelning har nämligen högre prioritet och således kan förslagsvis den som är intresserad av utdelningsaktier kanske snegla lite extra på denna typ av investeringar.

Utdelning till Innehavarna

När får ägarna sin utdelning? Är det samtidigt som ägare till stamaktier eller skiljer sig datumen åt? Detta är vanliga frågor och här återfinns en stor skillnad mellan de två olika typerna av aktier. Börsnoterade bolag delar i de allra flesta fall ut överskott till sina aktieägare i form av utdelningen på årlig basis även om det i vissa fall sker mer frekvent. Många utdelningsinvesterare försöker ofta hitta de aktier på börsen som delar ut oftare, framför allt om de lever enbart från utdelningen och således många gånger är beroende att få nya likvida medel mer än en gång per år.

Standarden för utdelningen till innehavare av preferensaktier är dock annorlunda från hur företagen delar ut till de investerare som äger stamaktier. För majoriteten av de preferensaktier som handlas på Stockholmsbörsen sker nämligen utdelning till ägarna på kvartalsbasis, det vill säga att innehavarna får ta del av utdelningen var tredje månad till skillnad från stamaktieägarna som vanligtvis får sin beskärda del av vinsten en gång per år. Eftersom utdelningen kommer in på värdepappersdepån med jämnare mellanrum är det många vars strategi bygger på att handla utdelningsaktier som väljer att inkludera preferensaktier i sina portföljer och på så sätt få en förbättrad likviditet att röra sig med.

Men det finns så klart risker som är sammankopplade med produkten så som exempelvis inlösen. Läs vidare för att lära dig mer om vad inlösen preferensaktier faktiskt innebär och varför det är viktigt att förstå konceptet samt ha det i åtanke innan du som investerare väljer att köpa denna typ av finansiell produkt.

Risk preferensaktier

Preferensaktier är en speciell finansiell produkt som precis som alla andra är sammankopplade med en risk. Olika derivatprodukter och optioner har sin risk enbart i värdeutvecklingen som sker i produkten. Ofta upplevs risken som högre i derivatprodukter än räntebärande papper, detta då dessa produkter i allmänhet är mer volatila vilket innebär att värdet fluktuerar med än i mer konservativa värdepapper. Risk preferensaktier och stamaktier återfinns dessutom i att potentiell utdelning uteblir om det underliggande företaget inte gör någon vinst eller att ledningen av någon annan anledning bestämmer sig för att inte dela ut pengar till aktieägarna.

Potentiellt lägre utdelning

Som ägare av en preferensaktie har investeraren rätt till att utdelning före ägare av stamaktier vilket medför att en utdelningsinvesterare kan läsa in sig på de tillgängliga preferensaktierna som går att handla. Men till följd av att det belopp som ska delas ut bestäms när värdepappret ställs ut finns det en risk att en investerare går mist om ökningar av utdelningen om det skulle beslutas från ledningen att utdelningen till aktieägarna ska höjas. Men denna risk kan i vissa fall vara värd att ta då det finns andra fördelar med preferensaktier gentemot de traditionella stamaktierna.

Att investera i preferensaktier

Hur vida det är värt risken är helt och hållet upp till den enskilda investeraren att besluta men det är alltid bra att veta att olika alternativ finns tillgängliga för den som är intresserad av att investera i flera olika finansiella produkter. Utöver det faktum att det belopp som delas ut är förutbestämt och du som investerare således riskerar lägre utdelning än vad som ges till stamaktieägarna finns det andra risker förknippade med preferensaktier. De kan nämligen lösas in av företaget om styrelsen anser att det skulle gynna företaget eller om de anses vara en nödvändighet. I nästa stycke lär du dig mer om hur inlösen preferensaktier fungerar och hur det fungerar.

Inlösen preferensaktier

När man som investerare först blir intresserad av att involvera denna modifierade typ av aktier i sin investeringsstrategi lär man sig tidigt att preferensaktier inlösen är något som skiljer dem från traditionella stamaktier. Har man inte tidigare handlat med exempelvis optioner och terminskontrakt kan detta begrepp vara helt nytt, men väldigt viktigt att läsa in sig på ordentligt för att undvika oväntade överraskningar om man bestämmer sig för att inkludera denna typ av värdepapper i sin portfölj. När ett terminskontrakt ställs ut ger det säljaren möjlighet att i framtiden köpa en given vara till ett förutbestämt pris. Beroende på om terminskontraktet är utställt i Amerika eller i Europa varierar det när transaktioner genomförs, men gemensamt för båda är att då löptiden når sitt slut genomförs en slutgiltig transaktion.

Skillnad terminskontrakt och preferensaktier

Den viktiga poängen här är att terminskontraktet, eller ”futures” kontraktet som det också refereras till, har ett givet datum då det löses in. På denna punkt återfinns en av de främsta skillnaderna mellan terminskontrakt och preferensaktier inlösning. Inlösen preferensaktier sker när styrelsen i det bolag som ställt ut den beslutar sig för att de företaget befinner sig i en situation där de behöver eller på annat sätt drar fördel av att lösa in preferensaktierna de har utestående. Med andra ord finns det inte något uttalat slutdatum vilket är oerhört viktigt att ha i åtanke när man som investerare väljer att börja handla denna finansiella produkt. Men varför är det så viktigt att ta inlösen i beaktning när man frågar sig, vad är preferensaktier?

Anledningen till att man måste ha inlösen preferensaktier i åtanke är att en stor preferensaktier risk återfinns i att en styrelse när som helst kan besluta sig för att lösa in dem av olika anledningar. Om de personer som handlat med dem inte har tagit det i beaktning riskerar de hela tiden att deras tillgång köps löses in till den på förhand fastställda inlösenkursen. Om denna kurs är lägre än värdet på tillgången gör ägaren en förlust som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadens värdering, det vill säga det pris som produkten handlades för på börsen, och inlösenpriset. Om detta skulle hända minskar den avkastning som investeraren får på sina investeringar vilket givetvis är raka motsatsen till vad denna önskar.

Den främsta skillnaden

Detta är alltså en av de främsta skillnaderna mellan en traditionell stamaktie och en pref. En stamaktie som ställs ut av ett företag och handlas på börsen kan inte återkallas. Om ett företag önskar minska antalet utestående aktier har de bara ett alternativ och det är att köpa tillbaka dem från de personer, fonder eller andra aktörer på de finansiella marknaderna som kan tänkas äga dem. Med andra ord, den som äger en stamaktie riskerar inte att helt plötsligt bli av med delar av sina tillgångar under börsvärdet som en konsekvens av att det utställande bolagets styrelse beslutar sig för att lösa in dem.

preferensaktier
preferensaktier

Lista preferensaktier

De mest populära nätmäklarna tillhandahåller allt som oftast en komplett lista preferensaktier vilket kan vara en bra utgångspunkt för en investerare som vill göra slag i sak och börja handla denna typ av finansiella produkt. Det är alltid bra att skaffa sig en överblick av utbudet innan man börjar sin efterforskning varpå att granska en lista preferensaktier kan vara ett bra första steg mot att investera i denna högst intressanta om än något modifierade version av aktier. När investeraren hittar en preferensaktie som han anser vara intressant kan mer djupgående information hittas under investor relations på bolagens hemsida som kan användas för att förbättra kunskapen kring villkoren för det specifika bolaget.

Summering

För många är termen preferensaktier en aning främmande och vid en första anblick kan konceptet bakom produkten vara något svårt att få ett bra grepp om. Men för att kunna handla denna produkten måste investeraren förstå hur den skiljer sig från traditionella stamaktier precis som med vilken annan finansiell produkt som helst. Om han inte gör det finns en stor risk att otrevliga överraskningar väntar bakom hörnet då preferensaktier är mer komplicerade än traditionella aktier som följd av att de i princip är en hybrid av stamaktier och företagsobligationer och således har fler aspekter att ta i beaktning.

Inlösendatum och inlösenpris

Företagsobligationer har ett förutbestämt inlösendatum, precis som en statsobligation vilket gör att investeraren på förhand vet när värdepappret tappar sitt värde och blir ogiltig. Men på denna punkt skiljer sig obligationer från preferensaktier eftersom de inte har ett uttalat inlösendatum utan istället löses in när styrelsen i det bolag som ställt ut dem beslutar sig för att tiden har kommit för att lösa in de utestående preferensaktierna. Således riskerar investeraren att förlora pengar om börsens värdering är högre än inlösenpriset, det pris som betalas ut från företaget till innehavaren när inlösendatumet nås.

Fastställd utdelning preferensaktier

Gentemot stamaktier skiljer preferensaktier sig genom att utdelningsbeloppet är konstant till skillnad från det belopp som delas ut till ägarna av stamaktier. Utdelningen bestäms när ett företag väljer att ställa ut preferensaktier och är den samma tills den dag då de löses in till skillnad från de traditionella stamaktierna vars utdelning varierar från år till år. Dessutom delas pengar ut mer frekvent i de flesta fallen till innehavare av preferensaktier, normalt sett på kvartalsbasis, än vad som är fallet för innehavare av stamaktier som i en majoritet av fallen får utdelning en gång per år. En fördel med att äga preferensaktier är att ägarna av dessa har högre prioritet till utdelning än ägare av vanliga aktier. Dessutom, om olyckan skulle vara framme och företaget går i konkurs så står preferensägarna högre upp i prioritetsordningen när företaget likvideras då de befinner sig mellan banker samt andra långivare och aktieägarna vilket självklart bidrar till att ge en ökad trygghet till innehavaren.

De flesta stora nätmäklarna tillhandahåller fullständiga listor med alla de bolag som återfinns på Stockholmsbörsen som ställt ut preferensaktier som investerare fritt kan handla på marknaden. Villkoren som gäller för de enskilda bolagen återfinns på deras hemsidor tillsammans med annan matnyttig information.

Recent Content