Terminer eller terminskontrakt, vad är det? – Lär dig vad en termin är


Terminer eller terminskontrakt

Terminer är ett avtal mellan två parter om en affär som kommer att göras upp i framtiden någon gång.. Priset man betalar bestäms idag och den skillnad som uppstår mellan överenskommet pris och vad priset på ”varan” eller underliggande står i vid slutdagen blir den vinsten eller förlusten.

Terminer eller terminskontrakt är en finansiell produkt som är något mer komplex än aktier och ofta sammankopplas med lite högre risk än mer konservativa finansiella tillgångar. Därför kategoriseras terminer som lite komplicerade finansiella instrument.

Terminer kallas även derivata ibland tillsammans med exempelvis optioner. Denna artikel syftar till att introducera läsaren till grunderna och den underliggande teorin till terminer. Läs vidare för att lära dig mer om terminer!

Vad är terminer?

Terminer, eller ett terminskontrakt, är ett avtal som säger att de två parter som ingår kontraktet i framtiden ska köpa eller sälja en tillgång till motparten till ett förutbestämt pris. På engelska betyder termin futures. Ett terminskontrakt (terminer) har ett fastställt slutdatum och det är vid detta datum som betalningen sker mellan köparen och säljaren.

Men med det sagt så bestäms både priset och datum för affärens genomförande vid den tidpunkt då de båda parterna ingår avtalet.

Dock kan det vara bra att vara medveten om att det finns två olika varianter av terminskontrakt, forwards och futures. Det som skiljer dem åt är hur avräkningen, det vill säga vinsten och förlusten som köparen och säljaren gjort under terminens löptid, tar sig form.

Det är forwards som beskrivs ovan, det vill säga att betalningen sker endast vid slutdag för terminskontraktet. Om man istället hade handlat med futures sker en avräkning på daglig basis och därmed utjämnas vinster och förluster dagligen efter att handelsdagen avslutats.

Attributen som gör terminer till intressanta finansiella produkter är bland annat att de ger gemene man en chans att handla med andra sorters värdepapper än vara aktierelaterade tillgångar. Du kan handla med exempelvis råvaror, obligationer, valutor och aktieindex vilket annars hade varit nästintill omöjligt.

Låt säga att en investerare vill handla sojabönor, då är det enkelt att handla ett terminskontrakt (termin) där den underliggande tillgången är sojabönor snarare än att köpa ett ton sojabönor och förvara i källaren.

 

terminer
terminer

Marknadssyn – terminer

Precis som med optioner kan en investerare använda sig av terminskontrakt för att profitera på sina prediktioner rörande framtidens prisutveckling. Beroende på hur vida investerarens framtidssyn är positiv eller negativ väljer denna att ställa ut alternativt köpa terminskontrakt.

Givet att investeraren har en positiv syn på marknadens utveckling de under terminens löptid väljer denna att köpa terminskontrakt och givet att han har rätt, att priset på olja vid löptendens slut är högre än vid affärens datum kan en vinst tas hem.

Men om investeraren istället skulle ha haft en negativ vy på den underliggande tillgångens prisutveckling kan han sälja terminer istället. På så sätt tillåter investeraren sig att sälja en underliggande tillgång imorgon till priset som råder idag, eller det pris som bestämts när terminen ställts ut.

Ofta används terminskontrakt (terminer) av stora företag för att underlätta sin budgetering och minska rörelserna i förbrukningskostnader. Exempelvis kan ett flygbolag köpa terminskontrakt för olja för att säkerställa att de har tillgång till den underliggande råvaran till flygplansbränsle för att vid ökningar i oljepriset inte riskera att kraftigt minska sina marginaler på flygningar.

På andra sidan kan ett företag som producerar olja ställa ut terminer när oljepriset är högt för att försäkra sig om att man kan sälja den olja man producerar till ett, för dem, gynnsamt pris även om oljepriset i framtiden skulle devalveras.

 

Priser terminer

Nedan är en tabell med olika priser för terminer. Denna lista är från barcharts som är sida som jag personligen läst i över 10 år.

 

Terminer priser
Terminer priser

 

Summering – terminer

Terminskontrakt och terminer kan handlas för att komma åt marknader som för en investerare annars skulle vara svårtillgängliga. Köparen och säljaren avtalar att de i framtiden ska köpa respektive sälja en underliggande tillgång från varandra.

Terminskontrakt har ett slutdatum och om man handlar med futures genomförs transaktionen mellan köparen och säljaren vid detta datum.

Min algotrading baseras till hundra procent på terminer.

Recent Posts