Vad menas med soliditet?


Vad menas med soliditet?

Soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett högt värde indikerar att företaget har en långsiktigt god betalningsförmåga och finansiell styrka. På engelska kallas soliditet för Equity ratio eller Financial solidity.

Så räknar du ut soliditeten

Soliditet = Justerat eget kapital / Företagets totala tillgångar
Det anses ofta bättre att använda justerat eget kapital än bara eget kapital när du räknar ut soliditeten. Anledningen är att obeskattade reserver räknas som skilt från det egna kapitalet i Sverige. Detta är formeln:
Justerat eget kapital = Eget kapital + (Företagets obeskattade reserver x (1 – skattesatsen))

Företagets långsiktiga betalningsförmåga

Soliditet är ett nyckeltal som ofta används för att analysera den långsiktiga finansiella styrkan i företag. Man kan säga att soliditeten visar hur stor andel av företagets tillgångar som det finansierat med det egna kapitalet.
De tillgångar som inte har finansierats med eget kapital har istället finansierats med lånade medel. Därför har ett bolag med hög soliditet lägre finansiell risk. Är soliditeten låg ökar risken för finansiella problem och i värsta fall konkurs. Lån kostar pengar och lånekostnaden kan öka om företagets kreditvärdighet försämras eller om marknadsräntorna stiger. Därför innebär en låg soliditet en finansiell risk att företaget inte kan betala sina skulder på sikt.

 

Soliditeten ökar om andelen eget kapital för att finansiera verksamheten ökar. Om den är 100 procent innebär det att hela verksamheten finansierats med eget kapital. Är den 0 procent finns det inte något eget kapital i företaget.

Många fördelar när soliditeten är hög

Det finns flera fördelar med att hålla soliditeten i företaget på en hög nivå:

  • Motståndskraft: Företaget kan parera tillfälliga förluster och motgångar lättare.
  • Lättare att få lån: Företaget kan lättare kan få lån, till exempel för att genomföra investeringar.
  • Billigare lån: Bankerna är som regel villiga att erbjuda bättre villkor när risken är mindre.

Vad är god soliditet?

Om ett företag går med förlust minskar det egna kapitalet. Följden blir att soliditeten minskar. Ett högt värde är därför bra för att företaget ska tåla att gå med förlust under en viss tid utan att gå i konkurs.
Det kan vara lätt att tro att det av den anledningen är bra att sikta på en så hög soliditet som möjligt. Så är det emellertid inte. Det är dyrt att finansiera en verksamhet helt och hållet med egna medel. Vanligtvis är aktieägarnas avkastningskrav högre än räntan på banklån. Därför behöver de flesta företag hitta en balans mellan egna tillgångar och skulder för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Många företag väljer därför att lägga soliditetsmålet på 30 till 40 procent.
En allt för hög soliditet kan vara ett tecken på att företaget inte gjort tillräckligt med investeringar eller på annat sätt undgått att utnyttja den potential som finns i marknaden.

Så kan soliditeten öka

Det finns tre sätt att öka soliditeten i ett företag:

  • Amortera av skulderna:
  • Öka vinsten och återinvestera den i företaget
  • Nyemission (ägarna skjuter till finansiella medel)

Aktiedelning och nya lån minskar soliditeten i företaget.

You can find more at GrabCad.

Sammanfattning

Soliditeten visar ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Detta nyckeltal visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ett högt värde indikerar låg risk. Solida bolag premieras av bankerna genom att det blir lättare att teckna nya lån och så blir lånevillkoren bättre. Samtidigt gäller det att hitta en balans eftersom en allt för hög soliditet kan betyda att företaget inte utnyttjar sin fulla potential.

Recent Posts